Activiteiten

Over Ons ►ActiviteitenAlevitismeRol van DedeAlevitische VrouwenWat is Cem?Alevieten in NederlandContactBestuurOverige organenANBI Informatie ►Disclaimer►Privacy policy

De kernactiviteiten, een stap richting realisatie

Omdat wij als vereniging veel waarde hechten aan de juiste maatschappelijke participatie en integratie van onze leden, proberen wij ook op meerdere vlakken een actieve bijdrage te leveren. In dit hoofdstuk wordt in het kort opgesomd welke activiteiten door ons zijn georganiseerd en welke activiteiten structureel doorlopen. Ook zal aan bod komen welke activiteiten wij nog ambiëren te organiseren, gezien het feit dat wij als vereniging nu ook de juiste locatie en middelen tot ons bezit hebben. Dit was voorheen niet het geval, omdat N.A.D. e.o. nog geen vaste huisvesting had.

Bestaande activiteiten

Kunst en cultuur

 • Cursus saz (Turkse snaarinstrument);
 • Muziekkoor;
 • Gitaarcursus;
 • Folklore (Turkse volkdans)

Ondersteuning bij de omgang met bureaucratische zaken
Met behulp van onze leden die in de sociale en maatschappelijke sector werkzaam zijn, willen wij onze leden graag ondersteuning bieden bij het leren zelfstandig formuleren van brieven en of bij het invullen van formulieren van Nederlandse officiële instanties. Omdat wij als vereniging regelmatig informatie verstrekken over de werkwijze van de instanties en regelmatig ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren en soortgelijke, krijgen onze leden meer inzicht in en ervaring met de Nederlandstalige formulieren. Indien nodig en gewenst, worden ervaren functionarissen uitgenodigd om waardevolle informatie te verstrekken en toe te lichten omtrent de ‘knelpunten’ van onze leden.
Toenemende werkloosheid van de Turkse Nederlanders brengt hedendaags ook veel knelpunten en vragen met zich mee over het solliciteren en het opstellen van een sollicitatiebrief. Wij beogen een samenwerking met het UWV Werkbedrijf voorlichtingsavonden te organiseren, zodat wij tegemoet kunnen komen aan de wensen en behoeften van onze leden.

Maatschappelijke spreekuren
Bekenden van onze vereniging, met name de leden en bezoekers weten dat N.A.D. e.o. de gelegenheid biedt om gebruik te maken van maatschappelijke spreekuren. Eenieder die hier gebruik van wil maken, kan en mag in de daarvoor bestemde tijd binnen lopen en problemen bespreekbaar maken. De nodige actie zal ondernomen worden teneinde het creëren van een effectieve oplossing, indien mogelijk uiteraard. In sommige gevallen gaan we mee naar een instantie en in sommige gevallen verwijzen wij een vraag (probleem) door naar een voor dat probleem relevante instantie.

Ouderparticipatie
Als vereniging willen we ook graag al onze oudere leden – te allen tijde – toegang verlenen tot de afzonderlijke ruimten binnen het nieuwe verenigingsgebouw, zoals de entree, het salon, het toilet, de Cem – ruimte (gebedsruimte) etc. Hiermee willen we waarborgen dat alle leden zich thuis (blijven) voelen binnen het verenigingsgebouw, dat ze naar de vereniging blijven komen, deel blijven nemen aan alle activiteiten en zich niet buiten gesloten voelen. Deze doelgroep betreft veelal leden van de eerste generatie, leden die weduwe(naar) zijn en of leden die op zichzelf zijn aangewezen en weinig sociaal contact hebben met de buitenwereld, onder andere vanwege een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Hiermee zijn de contacten die zij middels de vereniging hebben doorgaans de enige sociale contacten waar zij op terug kunnen vallen.

Netwerkvorming
N.A.D. e.o. is een vereniging waar veel waarde wordt gehecht aan het (op)bouwen van nieuwe en effectieve netwerken om bekendheid van de Alevieten in Nijmegen en de Alevieten in Nederland te vergroten. Dit doen wij als N.A.D. e.o. door regelmatig deel te nemen aan bijeenkomsten of conferenties van verschillende instanties, zoals de gemeenten en de Raad van Religies en door het bezoeken van/deelnemen aan Vredesfestivals.

Forum-, thema-, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten
N.A.D. e.o. ambieert bijeenkomsten te organiseren rondom actuele onderwerpen die relevant zijn voor onze leden en bezoekers. Dit zullen vaak thema’s zijn omtrent arbeid, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, integratie en participatie. We zouden ook graag speciaal aandacht willen gaan besteden aan de zogenoemde taboeonderwerpen zoals homoseksualiteit, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Deze ambitie wensen wij waar te maken door samenwerking met de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), de Federatie van Alevitische Verenigingen Nederland, de Vluchtelingen – Organisaties Nederland (VON), de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit (COC), Stichting Outway en dergelijke instanties.

Sport

 • Volleybal(toernooien);
 • Voetbal(toernooien)

Sociaal – Cultureel

 • Uitstapjes
  Zoals het in de voorgaande jaren ook aan de orde was, zullen wij ook nu en in de toekomst diverse uitstapjes blijven organiseren. Ontspannende uitstapjes met een leerzaam tintje, zoals het bezoeken van historische plaatsen om bewustwording te creëren over en inzicht te verkrijgen in de Nederlandse cultuur, geschiedenis, normen en waarden.
 • Sociaal Café ouderen: 65+ en mindervaliden (leden)
  Ouderen (65+) en mindervaliden zijn twee ochtenden en twee middagen per week (verdeeld over vier dagdelen) te gast en worden onder supervisie van een deskundige begeleidster in een speciaal voor hen ingerichte ruimte opgevangen in onze vereniging. Gedurende deze dagdelen bestaat de mogelijkheid voor hen om onder toezicht deel te nemen aan sociale activiteiten, met als doel het stimuleren van zelfredzaamheid en het voorkomen van een sociaal isolement vanwege leeftijd en of beperkingen. Op deze manier worden ze in de gelegenheid gesteld om een gezellige en effectieve dagbesteding mee te maken.
 • Uitvaartplechtigheid
  Alevieten nemen op een andere manier afscheid van hun dierbaren als zij overleden zijn. Wij hebben hierbij onze eigen gewoonten en gebruiken rondom het overlijden en de bijbehorende uitvaart. N.A.D. e.o. staat als vereniging ook tijdens zo’n moeilijke periode klaar voor alle leden en organiseert in dit kader ook het afscheidsproces van de overledene binnen de vereniging. Het afscheidsproces bestaat uit het ritueel wassen van de overledene, het overlijdensgebed en eventueel het organiseren van de catering tijdens het afscheid. Aangezien Alevieten hun plechtigheid niet in een moskee houden, gebeurt dit binnen de vereniging.

Buurtgerichte activiteiten

N.A.D. e.o. probeert zeer attent te handelen door de buren uit de wijk uit te nodigen als het gaat om bepaalde thema’s zoals anti – racisme. Het blijft ons aandachtspunt om in gesprek te kunnen gaan over dergelijke onderwerpen, vooral omdat wij graag onze betrekkingen met de buren willen blijven verbeteren. Op deze manier trachten wij wederzijdse acceptatie te bevorderen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving.

Externe activiteiten

Middels deelname aan diverse externe bijeenkomsten en een gezamenlijke organisatie van activiteiten met andere instellingen willen wij de samenwerking met en tussen andere instellingen bevorderen, verbeteren en tevens bijdragen aan de verdere ontwikkeling van integratie en participatie van diverse groepen. Hierbij geeft N.A.D. e.o. onder andere de voorkeur aan actuele onderwerpen zoals discriminatie, racisme en werkloosheid.

Nationale en religieuze feestdagen

Wij – als N.A.D. e.o., als Turkse Nederlanders én als Alevieten – zijn het gewend om onze nationale en religieuze feestdagen te vieren. Onze feestdagen vieren wij door dagen en of avonden te organiseren, waarbij onze leden, bezoekers en in het bijzonder Nederlanders worden uitgenodigd. In deze hoedanigheid, worden we allen in de gelegenheid gesteld om op een feestelijke en minnelijke stemming kennis met elkaar te vergaren over elkaars cultuur, religie, geschiedenis, normen en waarden. Ook vieren wij de meeste Nederlandse en internationale feestdagen, zoals Sinterklaas, het Internationale Vrouwendag (8 maart), de Dag van de Arbeid (1 mei), Moederdag, Vaderdag en dergelijke. Hiermee proberen we sterk bij te dragen aan de bevordering van de integratie, acceptatie en tolerantie van de Alevieten.

Toekomstige activiteiten

Educatie

 • Huiswerkbegeleiding
  Voor de kinderen van onze leden bieden wij huiswerkbegeleiding. Dit betreft een activiteit voor basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met groep 8.
 •  CITO – toets training
  Voor de kinderen van onze leden bieden wij een CITO – toets training. Dit betreft een activiteit voor basisschoolleerlingen van groep 8, waarbij geleerd kan worden voor en voorbereid kan worden op de CITO – toets om uiteindelijk hogere scores te behalen. Deze training wordt zoveel mogelijk in samenspraak met enkele basisscholen opgezet.
 • Turkse les aan Nederlanders
  Op verzoek van een aantal lokale Nederlandse verenigingen en stichtingen evenals door persoonlijke interesse van burgers willen we starten met de cursus ‘Turkse les aan Nederlanders’. Deze cursus zal 3 keer per jaar aangeboden worden met lespakketten van 10 lessen (in 10 weken) en is bestemd voor beginners en gevorderden. Het staat eenieder vrij om hier aan deel te nemen.
 • Kadertraining
 • Filmavonden
 • Literaire avonden