Over Ons

Over Ons ►ActiviteitenAlevitismeRol van DedeAlevitische VrouwenWat is Cem?Alevieten in NederlandContactBestuurOverige organenANBI Informatie ►Disclaimer►Privacy policy

10648953_842606192456905_7584845775285401966_o

Missie en de beoogde doelstellingen

De Alevitische Vereniging Nijmegen e.o. is in 1993 opgericht. Als hoofddoel ambiëren wij de eeuwenoude Alevitische cultuur te behouden en dit zo goed mogelijk in vrede, met liefde, wederzijds respect en tolerantie te profileren in de Nederlandse maatschappij.
Het waarborgen van onze eigen Alevitische identiteit, het vergroten van de participatie en integratie van de Alevieten in Nederland én het bevorderen van saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij is hetgeen wij hiermee uiteindelijk willen realiseren.
Wij respecteren hierbij de Nederlandse wetten, normen en waarden en staan open voor andere culturen, waarmee wij met liefde een dialoog aangaan. Ook hechten wij waarde aan vernieuwing en vooruitgang; elke vorm van fundamentalisme en extreem nationalisme wordt afgewezen.

‘Ons pad is gebaseerd op kennis, begrip en liefde voor de mens.
Laat je hart, je hand en je tafel open voor anderen…’
(Hacı Bektaş Veli[1])

[1] Een Anatolische Alevitische humanist, mysticus en heilige, die in de dertiende eeuw heeft geleefd.

hbbanner

Wij zijn een politiek neutrale vereniging. Oftewel, N.A.D. e.o. is als vereniging geen verlengde van een politieke partij, hetzij in Turkije, hetzij in Nederland. Wij zijn niet gericht op het verdedigen en/of verkondigen van de politieke ideeën van een politieke partij en zullen dit in de toekomst ook niet doen. Dit betekent echter niet dat wij ons niet zullen begeven op politiek terrein. Voor het oplossen van bepaalde problemen die zich voordoen is het namelijk noodzakelijk om actief in contact te zijn en te blijven met de politieke partijen in Nijmegen. Dit doen wij onder andere door actief mee te werken met alle democratische partijen. Ook proberen wij als N.A.D. e.o. middels voorlichting deelname aan het politieke leven te stimuleren bij ons achterban, zodat men – behorend tot de Turkse gemeenschap – (leert) opkomen voor specifieke eigen belangen en het algemeen belang. Een overgroot gedeelte van de Turkse migranten heeft zich immers definitief gevestigd in Nederland en wilt niet terugkeren naar Turkije.

albumblad1

Bestuur
Wij hebben een bestuur dat bestaat uit vijf formele bestuurders: de voorzitter, twee vice – voorzitters, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast hebben wij tien bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de operationele werkzaamheden.

N.A.D. e.o. heeft geen winstoogmerk. Alle diensten en werkzaamheden voor en binnen de vereniging worden vrijwillig en pro deo uitgevoerd; niemand krijgt betaald voor zijn/haar bijdrage.

Ledenbestand
Naar schatting wonen er 80.000 Alevieten in Nederland, waarvan er ongeveer 1700 woonachtig zijn in Nijmegen. Het ledenbestand van N.A.D. e.o. bestaat hierbij uit 200 gezinnen. Ongeacht het feit dat de vereniging door en voor Alevieten is opgezet en wordt beheerd door Alevieten, staat het eenieder vrij om deel te nemen aan onze activiteiten en gebruik te maken van onze voorzieningen. Dit komt weer voort uit het centraal uitgangspunt liefde, respect en tolerantie voor de medemens.

Nadere beschrijving doelstellingen

 • Het bevorderen van de communicatie tussen Nederlandse en etnische groepen, waarvan Alevieten in het bijzonder;
 • Het doen voortleven van de Alevitische cultuur in Nederland en bewerkstelligen van communicatie tussen verschillende generaties;
 • Het bevorderen, ondersteunen en bewerkstelligen van de participatie en integratie – van de Turkse gemeenschap in het algemeen en de Alevitische gemeenschap in het bijzonder – in de Nijmeegse (Nederlandse) samenleving.
 • Het behandelen, ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de humanitaire en sociaal tolerante kanten van het Alevitisme;
 • Het organiseren van activiteiten teneinde het creëren van een samenleving van mensen die qua ras, religie, geslacht en nationaliteit van elkaar verschillen;
 • Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Alevieten;
 • Het ondersteunen van en samenwerken met humanitaire organisaties.

Onze Visie op integratie en participatie

N.A.D. e.o. vindt een goede integratie van de Turkse gemeenschap in Nederland cruciaal van belang en hecht hier veel waarde aan. Bij het bevorderen van de integratie van minderheden, draait het niet alleen om het oplossen van sociaaleconomische vraagstukken. Acceptatie van minderheden als gelijkwaardige burgers én aanvaarding van hun culturele en politieke plaats in de nieuwe samenleving is hierbij ook noodzakelijk. Acceptatie en tolerantie fungeren hierbij als fundament voor de integratie van de minderheden in de Nederlandse samenleving én voor een multiculturele samenleving. Dit behoort niet alleen te komen vanuit de Nederlandse samenleving, maar uiteraard ook vanuit de kant van de minderheden en vergt dus wederzijdse stappen. Hiermee wordt een samenleving beoogd, waarbij de minderheden als een aanwinst voor de Nederlandse samenleving worden gezien. Echter is het in dit geval wel noodzakelijk dat de krachten in de samenleving die zich afzetten tegen minderheden en ze tevens als ongelijkwaardig beschouwen, geen kans krijgen om een dergelijke houding aan te nemen. De regel en tevens maatschappelijke waarde dat discriminatie en racisme – in welke vorm dan ook – niet kan en niet mag, moet goed gewaarborgd blijven en altijd als een maatschappelijke waarde blijven dienen. Voor ons is het dus cruciaal van belang dat de Nederlandse samenleving respect dient te tonen voor de normen en waarden van mensen met een buitenlandse achtergrond, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Ons inziens kan Nederland zich alleen met een dergelijke visie (verder) ontwikkelen tot een multiculturele samenleving. In dit kader, heeft de N.A.D. e.o. vele goede activiteiten ondernomen om wederzijds begrip en tolerantie te vergroten om uiteindelijk de integratie van de Alevitische gemeenschap in Nijmegen tot een hoger niveau te tillen. Wij onderschrijven immers het belang van goede samenwerking tussen de zelforganisaties en de buurt met al zijn voorzieningen en de samenwerking met de buurtinstellingen. De zelforganisaties die eveneens een goede integratie en participatie beogen, dienen ook activiteiten te ondernemen ten goede van dergelijke doelen.

Het belang van een goede integratie en participatie in ogenschouw genomen, is het voor ons – N.A.D. e.o. in het bijzonder en de Alevieten in het algemeen – noemenswaardig hoe wij staan tegenover de afgelopen gebeurtenissen rondom de diplomatieke rellen tussen Nederland en Turkije. Wij, als Turks Nederlandse Nijmegenaren én als Alevieten, staan niet achter het populistisch politieke beleid van de Turkse overheid. Oftewel, wij staan niet achter het huidige regime. Wij zijn van mening dat de huidige politieke ontwikkelingen de integratie en participatie van de Turkse Nederlanders enorm belemmert en een kloof creëert in de Nederlandse én multiculturele samenleving. Wij leven al sinds de jaren ’70 vredig en harmonieus in Nederland, wat ons tweede thuisland is. Nederland, het land waar wij onze kinderen en kleinkinderen hebben grootgebracht en het land waar wij altijd een goede band hebben gehad met onze Nederlandse buren. Dit willen wij ook graag zo houden, zonder dat dit wordt belemmerd door het gevoerde politiek in Turkije.

Commissies

N.A.D. e.o. heeft ook diverse commissies samengesteld om bepaalde deelgebieden van het doel van N.A.D. e.o. specifieker uit te werken, zodat bepaalde taken ten behoeve van de vereniging verricht kunnen worden.

Commissie Jongeren
De Commissie Jongeren heeft zijn eigen (sub)doelstellingen teneinde het realiseren van ons hoofddoel, namelijk:

 • Het onder aandacht brengen van de Alevitische cultuur bij jongeren en iedereen die hierin geïnteresseerd is;
 • Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jongeren;
 • Het betrekken van sociaal uitgesloten jongeren.

De Commissie Jongeren tracht bovengenoemde doelstellingen te bereiken door:

 • Het organiseren van culturele activiteiten; zoals volksdans- en muzieklessen;
 • Het geven van educatieve cursussen door middel van thema – avonden en of seminars;
 • Het organiseren van sportieve activiteiten in samenwerking met sportinstellingen;
 • Het aanbieden van huiswerkbegeleiding;
 • Het bevorderen van kennismaking met andere culturen en daarbij onze eigen Alevitische cultuur introduceren/kenbaar maken;
 • Voornemen N.A.D. e.o. Commissie Jongeren 2018: maandelijks terugkerende groepseducatie organiseren over het Alevitisme.

Commissie Vrouwen
Zoals eerder aan bod gekomen in dit bedrijfsplan, is een interessant kenmerk van het Alevitisme de gelijkwaardige positie en daarmee de hoge status van de vrouw. Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Alevitisme en spelen nog steeds een belangrijke rol. De Commissie Vrouwen tracht hierbij de sociaaleconomische positie van vrouwen te versterken, oftewel vrouwenemancipatie te bevorderen middels bijeenkomsten waar voorlichting en ervaring omtrent bepaalde onderwerpen centraal staan.

Commissie Onderwijs
De Commissie Onderwijs heeft zijn eigen (sub)doelstellingen teneinde het realiseren van ons hoofddoel, namelijk:

 • Verzorgen van huiswerkbegeleiding;
 • CITO – toets training;
 • Computercursussen voor geïnteresseerden;
 • Turkse taallessen voor jongeren en ouderen;
 • Turkse taallessen voor Nederlanders;
 • Cursus schrijven en lezen voor analfabete leden.

Commissie Sociale en culturele activiteiten
De Commissie Sociale en culturele activiteiten is verantwoordelijk voor de organisatie van excursies, congressen, muzikale evenementen, muziek- en danscursussen. Ook het organiseren van activiteiten op Moeder- en Vaderdag voor de ouders/gezinnen behoort tot de taken van deze commissie.

Commissie Religieuze zaken
De Commissie Religieuze zaken organiseert minstens één keer per jaar een Cem (de centrale gebedsdienst van de Alevieten). De organisatie van andere religieuze bijeenkomsten zoals het organiseren een gezamenlijke Aşure – bijeenkomst behoren ook tot de taken van deze commissie.

 • Cem-commissie
  Verzorgt een cem (eeuwenoude alevitische sociaal-liturgische bijeenkomsten). Meestal twee keer per jaar bij voldoende belangstelling en mits een dede (voorganger) aanwezig kan zijn.