Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Onze visie

‘Gören göze karanlιk perde olamaz. Görmek istemeyen göze ιşιk ne yapsιn‘
(Hz. Ali)

Onze visie op integratie en participatie

A.V.N. e.o. vindt een goede integratie van de Turkse gemeenschap in Nederland cruciaal van belang en hecht hier veel waarde aan. Bij het bevorderen van de integratie van minderheden, draait het niet alleen om het oplossen van sociaaleconomische vraagstukken. Acceptatie van minderheden als gelijkwaardige burgers én aanvaarding van hun culturele en politieke plaats in de nieuwe samenleving is hierbij ook noodzakelijk. Acceptatie en tolerantie fungeren hierbij als fundament voor de integratie van de minderheden in de Nederlandse samenleving én voor een multiculturele samenleving. Dit behoort niet alleen te komen vanuit de Nederlandse samenleving, maar uiteraard ook vanuit de kant van de minderheden en vergt dus wederzijdse stappen. Hiermee wordt een samenleving beoogd, waarbij de minderheden als een aanwinst voor de Nederlandse samenleving worden gezien. Echter is het in dit geval wel noodzakelijk dat de krachten in de samenleving die zich afzetten tegen minderheden en ze tevens als ongelijkwaardig beschouwen, geen kans krijgen om een dergelijke houding aan te nemen. De regel en tevens maatschappelijke waarde dat discriminatie en racisme – in welke vorm dan ook – niet kan en niet mag, moet goed gewaarborgd blijven en altijd als een maatschappelijke waarde blijven dienen. Voor ons is het dus cruciaal van belang dat de Nederlandse samenleving respect dient te tonen voor de normen en waarden van mensen met een buitenlandse achtergrond, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Ons inziens kan Nederland zich alleen met een dergelijke visie (verder) ontwikkelen tot een multiculturele samenleving. In dit kader, heeft de A.V.N. e.o. vele goede activiteiten ondernomen om wederzijds begrip en tolerantie te vergroten om uiteindelijk de integratie van de Alevitische gemeenschap in Nijmegen tot een hoger niveau te tillen. Wij onderschrijven immers het belang van goede samenwerking tussen de zelforganisaties en de buurt met al zijn voorzieningen en de samenwerking met de buurtinstellingen. De zelforganisaties die eveneens een goede integratie en participatie beogen, dienen ook activiteiten te ondernemen ten goede van dergelijke doelen. Het belang van een goede integratie en participatie in ogenschouw genomen, is het voor ons – A.V.N. e.o. in het bijzonder en de Alevieten in het algemeen – noemenswaardig hoe wij staan tegenover de afgelopen gebeurtenissen rondom de diplomatieke rellen tussen Nederland en Turkije. Wij, als Turks Nederlandse Nijmegenaren én als Alevieten, staan niet achter het populistisch politieke beleid van de Turkse overheid. Oftewel, wij staan niet achter het huidige regime. Wij zijn van mening dat de huidige politieke ontwikkelingen de integratie en participatie van de Turkse Nederlanders enorm belemmert en een kloof creëert in de Nederlandse én multiculturele samenleving. Wij leven al sinds de jaren 70 vredig en harmonieus in Nederland, wat ons tweede thuisland is. Nederland, het land waar wij onze kinderen en kleinkinderen hebben grootgebracht en het land waar wij altijd een goede band hebben gehad met onze Nederlandse buren. Dit willen wij ook graag zo houden, zonder dat dit wordt belemmerd door het gevoerde politiek in Turkije.