Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

‘Man of vrouw-zijn, is niet van belang in de taal der liefde. Alles wat God geschapen heeft, is op zijn plaats.
Voor ons is er geen onderscheid tussen man en vrouw. De onvolmaaktheid en tekortkoming is in jouw zienswijze.

(Hacι Bektaş Veli)

Vrouwen in het Alevitisme

Hoewel er in het westen het beeld van de onderdrukte vrouw in de islam is ontstaan, is dat bij het alevitisme net omgekeerd. Volgens de alevieten is de vrouw gelijk aan de man in de islam, en zou Mohammed nadrukkelijk hebben gezegd dat vrouwen geen dienaren zijn voor de man, maar gelijken.

De Alevitische cultuur is sterk verbonden met gelijkheids – en rechtvaardigheidsidealen. Gelijkheid is hierbij in alle opzichten essentieel, in het bijzonder gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De vrouw staat overal in het leven gelijk aan de man in het Alevitisme, of dit nou tijdens het gebed is of in het sociale leven. Er wordt altijd gepleit voor gelijke kansen voor vrouwen. De vrouw geniet in aansluiting hierop dus veel respect in het Alevitisme, dus onder andere geweld tegen de vrouw wordt ten zeerste afgekeurd. In tegenstelling tot andere stromingen binnen de Islam, is het dragen van een hoofddoek voor geen enkele Aleviet een religieuze verplichting. Het wordt slechts als een culturele uiting beschouwd die door sommige oudere vrouwen wordt nageleefd. De kijk op de vrouw als individu en de positie van de vrouw, is één van de belangrijkste verschillen tussen het Alevitisme en de overige stromingen binnen de Islam.
Zo zou imam Ali, de eerste imam van de Twaalf Imams hebben gezegd:
"De vrouw is een gevoelig wezen met sterke emoties die door de Almachtige God is geschapen om verantwoordelijkheid te dragen voor het onderwijzen van de maatschappij en het te perfectioneren. God heeft de vrouw als symbool van Zijn eigen schoonheid geschapen en als troost voor haar partner en familie."

Een ander uitspraak van imam Ali:
“Vrouwen zijn als bloemen. Ze dienen behandeld te worden met voorzichtigheid, vriendelijkheid en genegenheid.”
De alevitische heilige Hacι Bektaş Veli, wiens bron van leer imam Ali was, zegt:
"Onderwijs de vrouwen, een natie die zijn vrouwen niet onderwijst zal geen progressie boeken."
Een andere uitspraak van Hacι Bektaş Veli luidt:
"In de taal van vriendelijke conversatie kan je niet discrimineren tussen man en vrouw."